GALAKTYKA MÓZGU

GALAKTYKA MÓZGU

Galaktyka

Mózg składa się z około 100 bilionów komórek nerwowych, zwanych neuronami. Każda z tych komórek, ma około 3 tysięcy połączeń z innymi komórkami, co po podsumowaniu daje kilka kwadrylionów dróg przekazu. Nie trzeba mówić, że nikt nie wie wszystkiego o sposobie funkcjonowania tych dróg komunikacyjnych; wiemy jednak już dosyć dużo.

Mikrokosmos

Tak jak każda inna komórka, każdy neuron ma jądro i ciało komórki. Ale neurony są specyficznymi komórkami, wytwarzającymi z obu swoich stron dodatkowe wypustki. Po stronie doprowadzającej wypustki – zwane dendrytami – często tworzą plątaninę nitek, wyglądającą trochę jak korzenie drzewa.  Wypustka wyprowadzająca przypomina bardziej pojedynczy korzeń i jest nazywana aksonem. Akson wystaje na ogół z komórki bardziej niż dendryty i może być bardzo długi. Często jest pokryty warstwą substancji tłuszczowej – mieliną, która stanowi izolację i przyspiesza przewodzenie. Wypustki połączonych komórek nie stykają się ze sobą. Są od siebie oddzielone przez maleńką przestrzeń, wypełnioną płynem nazywaną synapsą. Informacja jest przekazywana przez neuron w postaci impulsu elektrycznego. Przekazywanie aktywności z aksonu jednej komórki na dendryt drugiej komórki, poprzez synapsę odbywa się za pomocą substancji chemicznych zwanych neurotransmiterami. Neurony nie żyją w mózgu w izolacji. Około połowa mózgu to komórki glejowe. Komórki glejowe wypełniają luki pomiędzy neuronami i dostarczają za pomocą krwi substancji odżywczych do komórek nerwowych, tworzą też mielinę, stanowiącą osłonkę aksonów.

3 w 1

Mózg składa się z 3 podstawowych części. Pień mózgu, zawierający móżdżek, kontroluje równowagę i koordynację. Śródmózgowie służy jako stacja przekaźnikowa i kontroluje oddychanie oraz połykanie. Mózgowie jest najwyżej zorganizowanym centrum, obejmującym lewą i prawą półkulę oraz wszystkie połączenia między nimi.

“Szara Eminencja”

Psychologowie najbardziej interesują się cienką warstwą „szarej substancji”, która pokrywa mózg, nazywanej korą mózgową. Struktura ta wydaje się najmłodszą ewolucyjnie częścią mózgu i ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania zmysłów, mowy, pamięci, myślenia, podejmowania decyzji i kontroli czynności dowolnych. Określone części kory mózgowej mają szczegółowy zakres odpowiedzialności, choć niektóre są bardziej wyspecjalizowane niż inne. Szczególnie dobrze zostały zlokalizowane obszary związane z wrażeniami wzrokowymi, słuchowymi i dotykowymi, jak również obszary związane z motoryką. Za obszarami pierwotnych wrażeń rozpościerają się pola asocjacyjne zawierające złożone połączenia komórek mózgowych, odpowiedzialne za wyższe funkcje percepcyjne i pamięć. Pola czołowa służą jak się wydaje, funkcjonowaniu na wyższym poziomie integracji sensorycznej i organizacji celowej.